3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)

Notes: 
(Street Names: “bath salts,” “Ivory Wave,” “plant fertilizer,” “Vanilla Sky,” “Energy-1”)
Report Issue: 
May 2013