Zawilska Jolanta B Department of Pharmacodynamicsm, Medical University of Lodz, Lodz, Poland.